Keurtekens.nl

vind alle tekens in goud en zilver

   
Home
Nederland
België
Cyprus
Frankrijk
Engeland
Ierland
Polen
Spanje
Finland
Hongarije
Waarborgwet
CCM / conventie keur
Koers
Links
 
 
 

De Waarborgwet

Gehalten (art. 1 van de Waarborgwet)
De gehalten van de platina, gouden en zilveren voorwerpen die met keurtekens worden gewaarborgd zijn:
voor platina:
950 duizendsten

voor goud:
916, 833, 750 en 585 duizendsten

voor zilver:
925, 835 en 800 duizendsten

Artikel 2 van de Waarborgwet is per 1 maart 2003 vervallen. In het Staatsblad van 30 december 2002 is het verdwijnen van de negatieve tolerantie per 1 maart 2003 reeds aangekondigd.

Samengestelde werken (art. 4 van de Waarborgwet en art. 2 van de Waarborgregeling)
Bij voorwerpen die zijn samengesteld uit verschillende edelmetalen onderdelen, worden deze onderdelen zo mogelijk afzonderlijk gewaarborgd (art. 4.1 van de Waarborgwet) of de betreffende keurtekens worden gezamenlijk aangebracht in één van de edelmetalen onderdelen.

Voorwerpen die bestaan uit edelmetaal en gedeeltelijk uit onderdelen van onedel metaal worden slechts gewaarborgd (art. 4.2 van de Waarborgwet en art. 2 van de Waarborgregeling), indien:

 • de totale massa van het onedelmetalen gedeelte ten hoogste 2% bedraagt van de totale massa van het voorwerp;
 • de totale massa van het onedelmetalen gedeelte meer dan 2% bedraagt en het onedele gedeelte, naar het oordeel van WaarborgHolland, duidelijk als zodanig herkenbaar is voor het publiek en/of op het onedele gedeelte de afslag "metaal" of een overeenkomstige aanduiding is aangebracht;
 • het onedele onderdeel niet zichtbaar is voor het publiek, maar dat dit onderdeel technisch noodzakelijk is naar het oordeel van WaarborgHolland
 • Voorwerpen die zijn voorzien van een onedelmetalen opperlaag worden slechts gewaarborgd, (art. 3 van de Waarborgregeling), indien:
 • de totale massa van de onedelmetalen opperlaag ten hoogste 2% bedraagt van de totale massa van het voorwerp; en
 • het kernmetaal van het voorwerp voldoet aan één van de in art.1 van de wet genoemde gehalten.
Voorwerpen die zijn opgevuld met andere stoffen dan de in art. 1 van de wet genoemde edelmetalen, worden slechts gewaarborgd als de opvulling naar het oordeel van WaarborgHolland voor het publiek duidelijk kenbaar is (art. 4 van de Waarborgregeling).

Vrijstelling (art. 5, 6 en 11 van de Waarborgwet en art. 5 van de Waarborgregeling) Op grond van art. 5 en 6 van de Waarborgwet en art. 5 van de Waarborgregeling zijn van waarborging (= onderzoek en stempeling) vrijgesteld:

 • alle voorwerpen voorzien van de Nederlandse gehaltetekens die sinds 1814 worden gebruikt;
 • de voor 1 januari 1814 vervaardigde voorwerpen mits daarop door een hier te lande bevoegd orgaan of persoon een gehalteteken is afgeslagen;
 • voorwerpen van goud die minder wegen dan 1 gram;
 • voorwerpen van zilver die minder wegen dan 8 gram;
 • voorwerpen van platina die minder wegen dan 0,5 gram;
 • voorwerpen die bestemd zijn om te worden uitgevoerd, mits deze voorwerpen zijn opgeslagen in niet voor verkoop aan het publiek bestemde ruimten;
 • voorwerpen bestemd voor medische, tandheelkundige of technische doeleinden;
 • pennen voor vulpenhouders;
 • munten, tenzij deze zijn ingericht om als sieraad te worden gedragen;
 • voorwerpen behorend tot een ingevoerde partij, bestemd om weer te worden uitgevoerd;
 • penningen die voor 1 maart 1988 zijn vervaardigd;
 • koninklijke onderscheidingen;
 • voorwerpen afkomstig uit een verdwenen beschaving
 • voorwerpen komend uit een lidstaat van de EU, voorzien van de officiële wettelijke keurtekens, aangebracht door een in dat land aangewezen onafhankelijke instantie, indien het verantwoordelijkheidsteken van de buitenlandse fabrikant bij WaarborgHolland is geregistreerd en in de voorwerpen is aangebracht. WaarborgHolland kan u hierover nader informeren

Op grond van art. 11 van de Waarborgwet zijn van stempeling vrijgesteld:

 • voorwerpen die niet zonder gevaar van beschadiging gestempeld kunnen worden;
 • voorwerpen van bijzondere oudheidkundige of kunstzinnige waarde
In plaats van stempeling wordt een "schriftelijk bewijs art. 11" omtrent metaal en gehalte verstrekt. Daartoe moet een verzoek worden ingediend bij WaarborgHolland.

Keurtekens
Verantwoordelijkheidstekens (meester-/ invoertekens). Wanneer een voorwerp van edelmetaal op de Nederlandse markt ten verkoop wordt aangeboden, dient in dit voorwerp naast een in Nederland geldig keurteken ook een bij WaarborgHolland geregistreerd verantwoordelijkheidsteken te zijn aangebracht. Op grond van art. 12 en 47 van de Waarborgwet dient dit een teken van de verantwoordelijke werkmeester of importeur te zijn. De wet biedt ook de mogelijkheid aan een buitenlandse ondernemer om een buiten Nederland geregistreerd verantwoordelijkheidsteken bij WaarborgHolland te laten registreren. De formulieren voor de aanvraag en/of registratie van een verantwoordelijkheidsteken zijn bij WaarborgHolland op te vragen.

Ondernemers Ondernemers zijn natuurlijke of rechtspersonen die in het kader van een beroep of bedrijf edelmetalen voorwerpen ten verkoop aanbieden of hierin bemiddelen. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze brochure "WaarborgHolland. Uw Nederlandse partner van Europees formaat". Deze kunt u bij WaarborgHolland aanvragen. Ge- en verbodsartikelen artikel 30: Het is verboden in Nederland voorwerpen van edelmetaal te verkopen of voor verkoop voorradig te hebben die niet voorzien zijn van de vereiste stempelmerken, m.u.v. die voorwerpen die op grond van art. 5, 6 en 11 van de Waarborgwet en art. 5 van de Waarborgregeling van waarborging zijn vrijgesteld. De voorwerpen tot persoonlijk gebruik van de ondernemer en zijn gezin zijn hiervan niet uitgezonderd.

artikel 31 Voorwerpen beneden de laagst wettelijke gehalten mogen niet als platina, goud of zilver in de handel worden gebracht.

artikel 35 Het is verboden om onedele, op edelmetaal gelijkende voorwerpen tezamen met edelmetalen voorwerpen onder de aandacht van het publiek te brengen, tenzij deze op duidelijke wijze gescheiden zijn.

artikel 36 Het is in reclame-uitingen verboden om met gebruikmaking van de woorden platina, goud, zilver of edelmetaal, onedele voorwerpen in de handel te brengen zodat daardoor de indruk kan ontstaan dat het edelmetalen voorwerpen betreft. Nadere informatie treft u aan in Waarborg mededeling omtrent het juiste woordgebruik,.

Teneinde een uniforme regeling te verkrijgen op het gebied van het door de Waarborgwet 1986 in artikel 36 beschermde gebruik van de woorden edelmetaal, platina, goud en zilver volgt hieronder een overzicht van toegestane en niet-toegestane benamingen.

Toegestaan is om de woorden edelmetaal, platina, goud en zilver te gebruiken, indien de betreffende voorwerpen of onderdelen van voorwerpen:

1. zijn voorzien van een geldig gehaltemerk; of 2. vallen onder een van de vrijstellingen van de verplichting tot waarborging op grond van artikel 5, lid 2 van de Waarborgwet resp. art. 5 van de Waarborgregeling, doch wel voldoen aan de wettelijke gehalten. De betreffende ondernemer blijft er verantwoordelijk voor, dat -de als zodanig ten verkoop aangeboden edelmetalen voorwerpen ook inderdaad aan de eisen van het gehalte voldoen.

Niet toegestaan is om de woorden edelmetaal, platina, goud en zilver of equivalenten in een buitenlandse taal hiervoor te gebruiken bij de verkoop of levering van voorwerpen, die niet geheel vervaardigd zijn uit edelmetaal, doch alleen van een laagje edelmetaal zijn voorzien. Niet is toegestaan om bij onedele metalen zoals alpaca of legeringen beneden het wettelijk zilvergehalte termen als nieuw zilver, oud zilver, Duits zilver, hotelzilver, muntzilver, djokjazilver en dergelijke combinaties met het woord zilver te gebruiken.

Toegestaan zijn aanduidingen zoals goud-, zilver- en platinakleurig, rolled gold, gold filled, gold plated, doublé, verguld, pleet, (silver) plated, verzilverd, 8 karaat en beneden wettelijk goud-, zilver- of platinagehalte resp. BWG indien en voor zover deze woorden niet worden gecombineerd met de woorden edelmetaal, platina, goud, zilver, 14 (of meer) karaat, 14 (of meer) K, sterling e.d.

Niet toegestaan zijn de uitdrukkingen als 18 karaat gold plated, gold plated met 18 karaat goud, 14 K gold filled of 585 GF, 14 karaat doublé, verguld 22 karaat, goud op staal en dergelijke woordcombinaties, evenals 40% goud of 50% zilver e.d. Wel is toegestaan de benaming goud met staal indien het goud een onderdeel vormt van het stalen voorwerp.

Het gebruik van plaatgoud op zilver als reclame-uiting is uitsluitend toegestaan, nadat de Waarborg op grond van de wettelijke regeling twee gehaltekeuren heeft kunnen aanbrengen; met alleen het gehaltekeur voor zilver is er slechts sprake van doublé/verguld zilver en is het niet toegestaan om de benaming plaatgoud op zilver te gebruiken. Deze regeling geldt ook voor andere combinaties van edelmetalen.

artikel 37 In de voor het publiek toegankelijke verkoopruimte dient een zogenaamde keurtekenkaart zichtbaar aanwezig te zijn. .

 
 
 
 
   
 
Copyright © 2006 - 2011keurtekens.nl. Designed by ring
 

online juwelier

© Werner Nijman
contact de webmaster gesponsord door uw juwelier